Contact Us
ข้อมูลทั่วไป
   หน้าหลัก
   เกี่ยวกับฝ่ายวิจัย
   ข่าวสารประชาสัมพันธ์
   กิจกรรมรอบปี
   จรรยาบรรณนักวิจัย
   เว็บลิงค์
   ติดต่อสอบถาม
 
ฐานข้อมูลวิจัย
   งานวิจัยยอดนิยม
   ค้นหางานวิจัย
   ดาวน์โหลด
 
ทดสอบการสร้างปฏิทินด้วย PHP
ปฏิทิน
< เมษายน  2557 >
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
วันที่ปัจจุบัน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
คุณเป็นผู้ชมลำดับที่

จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
1 ก.ค. 2550


 
เลขทะเบียนงานวิจัย : 00007
ชื่องานวิจัย : การปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาของพระสงฆ์ในชุมชนพื้นที่สูงการปรับเปลี
ชื่อผู้วิจัย : พระปลัดเสน่ห์ ธมฺมวโร และคณะ
พ.ศ. ที่จัดทำ : 25
สาระที่ทำ : การพัฒนา,ชุมชนพื้นที่สูง
 
บทคัดย่อ
        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และสภาพปัญหาทางสังคมที่มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนพื้นที่สูง และการศึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาของพระสงฆ์ในชุมชนพื้นที่สูง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ผู้วิจัยพบว่า ในปัจจุบันชุมชนบนพื้นที่สูง มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อและศาสนา ซึ่งได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของปัญหาภายในชุมชนมากมาย อาทิ ปัญหาการด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องจากคนในชุมชนบางส่วนเป็นคนไร้สัญชาติ ปัญหาคุณภาพชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการครองชีพทั่วไป ปัญหาการศึกษาต่ำหรือไม่ได้รับการบริการการศึกษาที่เพียงพอและสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมเช่นกัน คือ การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัวพันกับกระบวนการค้าและผลิตยาเสพติด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน และการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปัญหาทั้งหมดนี้มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต คือ ปัญหาการอพยพโยกย้ายแรงงานจากหมู่บ้านสู่เมืองใหญ่ ปัญหาการแพร่เชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) ในชุมชน ปัญหาคนในชุมชนถูกล่อลวงเข้าสู่ธุรกิจการค้าบริการทางเพศ ปัญหาภาวะเจ็บป่วยของผู้เสพยาเสพติด ปัญหาการล่มสลายของสถาบัน ครอบครัว แนวทางการพัฒนาของพระสงฆ์ในชุมชนพื้นที่สูง ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางไว้ดังนี้ 1. การกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ ?พัฒนาคนให้มีคุณธรรมและคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม? 2. จากวิสัยทัศน์ คือ ?พัฒนาคนให้มีคุณธรรมและคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน? จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กรและคนในชุมชนให้มีคุณธรรมและคุณภาพโดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 3. จากวิสัยทัศน์ คือ ?เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม? จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักอริยสัจจ์ 4 ในการพัฒนาชุมชน
 
Full Text อ่านทั้งหมด
 


 Design By Manomuang  
Back to Top


Back to Top