Library
การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เวทีนำเสนอผลงานวิจัย
ทุนโครงการวิจัย
ผลรายงานการปฏิบัติงานวิจัย มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ปี 2552
การเข้าร่วมประชุม
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2554)


Related Links

 ฐานข้อมูลงานวิจัย มจร เชียงใหม่ ระบบค้นหางานวิจัย มจร.เชียงใหม่ เครือข่ายพันธมิตรวิชาการ และวิจัย มจร. วิทยาเขตภาคเหนือ ThaiLIS Digital Collection