Announcement of Examination Result in B.A. (English), Academic year 2015 
เข้าชม : 6    โดย : suchan
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญา โท - เอก 
เข้าชม : 117    โดย : suchan
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ( คฤหัสถ์ ภาคพิเศษ ) 
เข้าชม : 109    โดย : suchan
กำหนดการพิธีมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ 
เข้าชม : 321    โดย : suchan
ประกาศ :: แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงทุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 
เข้าชม : 204    โดย : suchan
ประกาศ:: วันหยุดทำการวิทยาเขตและให้บุคลากรมาปฏิบัติงานวันหยุด 
เข้าชม : 189    โดย : suchan
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย 
เข้าชม : 600    โดย : suchan
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
เข้าชม : 274    โดย : suchan
ปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เข้าชม : 125    โดย : suchan
สระเกล้าดำหัวนายสมบูรณ์ กันทะปา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง 
เข้าชม : 236    โดย : suchan
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีดำหัวพระมหาเถระ 
เข้าชม : 187    โดย : suchan
ดำหัว พระครูธีรสุตพจน์ ผอ.สนง.เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
เข้าชม : 222    โดย : suchan
สระเกล้าดำหัว อดีตผู้ก่อตั้ง ผู้อุปถัมภ์ ผู้สนับสนุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยฯ 
เข้าชม : 192    โดย : suchan
ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี 
เข้าชม : 350    โดย : suchan
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เข้าชม : 350    โดย : suchan
ร่วมวางหรีดงานศพ นายอัจฉริยะ สุภาวสิทธิ์ อายุ ๔๙ ปี บุตรดร.พงศ์ สุภาวสิทธ์ิ  
เข้าชม : 605    โดย : suchan
:: ข่าว - โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
:: พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
:: แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
:: ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
:: ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
:: ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ และ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ)
รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

สร้างพุทธมณฑล มจร ดอยสะเก็ด

สร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ถวายเป็นพระราชกุศล